Administratorem moich danych osobowych są Sample sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (00-561) przy ul. Mokotowskiej 14, KRS 0000554688, NIP 7010479315 oraz Synexus Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66, KRS: 0000137911, NIP: 5262678390 (zwani dalej: „Administratorami”, którzy to będą odrębnymi administratorami moich danych osobowych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
• podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;
• wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu dostarczenia informacji marketingowych wskazanych powyżej;
• przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w celu wskazanym powyżej;
• moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
• Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody;
• przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
• przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody; • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
• decyzje na podstawie moich danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem mnie skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na mnie wpływać.